Promaxx Trading
Privacybeleid

Privacybeleid

1. Algemene informatie

1.1 Inleiding

Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de geldende wetgeving. U bent niet verplicht om te antwoorden op de door ons gestelde vragen, maar het niet antwoorden op die vragen kan echter tot gevolg hebben, naargelang het geval, dat het voor ons onmogelijk is of dat wij weigeren om een (pre)contractuele relatie aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren gevraagd door u of door een derde in uw voordeel.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Naam bedrijf: Promaxx Trading bvba
Adres: Hoge Mauw 271
Postcode & Gemeente: B-2370 Arendonk
BTW nummer: BE 0463.346.927

2. Verwerking van persoonsgegevens tijdens uw gebruik van onze website

Uw bezoek aan onze website en uw gebruik van onze online diensten worden bijgehouden. Het IP-adres dat momenteel door uw toestel wordt gebruikt (bv. uw computer of mobiele telefoon), de datum en tijd, het soort browser en besturingssysteem van uw toestel en de bezochte pagina's worden opgeslagen. Deze gegevens worden verzameld omwille van gegevensbescherming en om onze online diensten optimaliseren en verbeteren. Het is in ons belang om onze website te beschermen en onze dienstverlening te verbeteren. Elke andere verwerking van uw gegevens, uitgezonderd voor statistische doeleinden in anonieme vorm, gebeurt uitsluitend in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Afgezien daarvan worden persoonsgegevens enkel bewaard als u die uit eigen beweging verstrekt, bv. als onderdeel van uw registratie, een enquete, een online aanvraag of voor de uitvoering van een contract. We hebben de gepaste technische voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden versleuteld tijdens het inloggen voor registratie of andere diensten, d.w.z. beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

2.1 Registratie voor de nieuwsbriefr

Indien u dat wenst, kan u zich op onze website inschrijven voor de nieuwsbrief door het daartoe voorziene registratieformulier in te vullen. Als u het registratieformulier invult en uw persoonsgegevens aan ons bezorgt of heeft ingestemd met onze nieuwsbrief wanneer u zich heeft ingeschreven als klant, zult u een e-mail van ons ontvangen op het e-mailadres dat u ons bezorgde. De persoonsgegevens die via het registratieformulier worden verzameld, zullen enkel worden verwerkt om nieuwsbrieven te verzenden naar uw e-mailadres. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot u zich uitschrijft van de nieuwsbrief, door op de link "unsubscribe" (uitschrijven) te klikken onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Als u zich uitschrijft, zullen uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd. Let wel: u zal geen nieuwsbrieven meer ontvangen van ons, nadat uw persoonsgegevens werden verwijderd.

2.2 Contactformulier

U kan het contactformulier op onze website gebruiken om ons te contacteren voor een aanvraag. De persoonsgegevens die u invulde in het contactformulier, zullen enkel worden verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden enkel bewaard gedurende de termijn nodig om uw vraag te beantwoorden.

2.3 Meer informatie formulier

U kan het aanvraag tot meer informatie formulier op onze website gebruiken om meer informatie over onze diensten aan te vragen. De persoonsgegevens die u invulde in dit formulier, zullen enkel worden verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden enkel bewaard gedurende de termijn nodig om uw vraag te beantwoorden.

2.4 Aanvraag offerte

U kan onze website gebruiken om een vrijblijvende offerte van onze diensten aan te vragen. De persoonsgegevens die u invulde in dit formulier, zullen enkel worden verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden enkel bewaard gedurende de termijn nodig om uw offerte op te stellen en dit tot het moment dat u onze offerte niet aanvaard.

2.5 eShop

U kan onze eShop gebruiken en een bestelling plaatsen. Alle persoonsgegevens die u in onze eShop verstrekte, zullen enkel worden gebruikt om een contract met u aan te gaan en om dit contract uit te voeren. De verstrekking van uw persoonsgegevens is nodig om een contract met ons aan te gaan en om dit contract uit te voeren. Zonder uw persoonsgegevens zullen we uw bestelling niet kunnen verwerken en zullen we geen contract met u kunnen aangaan. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot het contract met u is afgelopen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren om die aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten. Als u een contract met ons aangaat, zal uw adres worden overgedragen aan onze logistieke dienstverleners om de door u bestelde goederen aan u te leveren, in onze naam. Deze verwerking is nodig om het contract met u uit te voeren. Uw persoonsgegevens zullen enkel door onze logistieke dienstverleners worden bewaard tot de door u bestelde goederen aan u werden geleverd, tenzij onze logistieke dienstverleners wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren, b.v. om deze aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten. Als u een contract met ons aangaat en ervoor kiest om met een kredietkaart te betalen, zullen we uw kredietkaartgegevens overdragen aan de kredietkaartmaatschappij, die uw kredietkaart heeft uitgegeven, om uw betaling te verwerken. Deze verwerking is nodig om het contract met u uit te voeren. Uw persoonsgegevens zullen enkel door uw kredietkaartmaatschappij worden bewaard tot uw betaling werd verwerkt, tenzij uw kredietkaartmaatschappij wettelijk verplicht is om uw gegevens verder te bewaren, bv. om deze aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten. Als u een contract met ons aangaat en ervoor kiest om via overschrijving te betalen, zullen we uw bankgegevens aan uw bank bezorgen om uw betaling te verwerken. Deze verwerking is nodig om het contract met u uit te voeren. Uw bank zal uw persoonsgegevens enkel bewaren tot uw betaling werd verwerkt, tenzij uw bank wettelijk verplicht is om uw gegevens verder te bewaren, bv. om deze aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten.

2.6 Registratie van een klantaccount

Om de functionaliteiten van onze eShop ten volle te kunnen benutten, kan u een klantaccount aanmaken op onze website. Met een klantaccount hoeft u ons uw persoonsgegevens niet elke keer te bezorgen wanneer u onze online shop gebruikt. Als u het registratieformulier invult en uw persoonsgegevens aan ons bezorgt, kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Om de registratie van uw account af te ronden, hoeft u enkel op de confirmatielink in de bevestigingse-mail te klikken. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen op uw account en deze gebruiken. De persoonsgegevens die u invulde in het registratieformulier, zullen enkel worden verwerkt om uw klantaccount aan te maken en te beheren. De verstrekking van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting of aan een verplichting die nodig is om een contract aan te gaan. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u, afgezien van het feit dat we dan geen klantaccount voor u kunnen registreren. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot uw account uitgeschakeld wordt.

3. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via onze website en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten aan ons meedeelt, verwerken wij strikt vertrouwelijk. Zij worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor onze website werd opgesteld, nl. het verkopen van diensten en goederen, alsmede een globaal overzicht van de cliënt, controle van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden, en commerciële doeleinden. Wanneer u uw gegevens meedeelt, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens delen met onze personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden en, in voorkomend geval, de personen die door u zijn aangeduid en/of de personeelsleden van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst is vereist om één of meer van de hierboven vermelde doeleinden uit te voeren. U stemt in met de uitwisseling van de gegevens die op u betrekking hebben tussen de - bestaande en toekomstige - vennootschappen van ons bedrijf.

Die gegevensuitwisseling heeft tot doel de vennootschappen die eraan deelnemen toe te laten het centrale beheer van het cliënteel uit te voeren, een globale visie van de cliënt te hebben, over te gaan tot studies, statistieken en/of marketingacties, de hiervoor vermelde diensten aan te bieden en te leveren en de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden). De bijgewerkte lijst van vennootschappen van ons bedrijf die aan de gegevensuitwisseling deelnemen, kan u aanvragen via GDPR@promaxxtrading.be of op één van de andere manieren waarop u ons kunt contacteren. Tevens geeft u uw toestemming om de persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van geldende overeenkomsten werden verwerkt, door te geven naar landen buiten de Europese Unie op voorwaarde dat dit nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten. Persoonsgegevens waaruit uw raciale of etnische afkomst blijkt, worden nooit verwerkt, behalve als die blijken uit gegevens waarmee u wordt geïdentificeerd (zoals uw naam, voornaam, adres en nationaliteit).

Ook persoonsgegevens waaruit uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of uw lidmaatschap van een vakvereniging blijken of die het seksuele leven betreffen, worden nooit verwerkt, behalve als die blijken uit andere gegevens (bv. betalingsverrichtingen). Het is niet uit te sluiten dat ons privacybeleid in de toekomst wijzigt. Wij bevelen u aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

4. Uw rechten

U kan ten alle tijden uw rechten uitoefenen door een email te sturen naar GDPR@promaxxtrading.be.

Deze rechten zijn:

Het recht om informatie over de gegevensverwerking en een exemplaar van de verwerkte gegevens te ontvangen

Het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet of onvolledige gegevens worden aangevuld

Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd en, indien de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, dat andere verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht van dit verzoek

Het recht om te vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt

Het recht om de persoonsgegevens over de datasubject te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om te vragen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking om die te staken

Het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming te staken. Deze intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking

Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van oordeel bent dat de gegevensverwerking inbreuk pleegt op uw rechten

5. Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar ons bedrijf en geen diensten aanvragen, of andere rechtshandelingen verrichten op deze site, tenzij dit wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.

6. Wijzigingen van de site

Ons bedrijf kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen of de inhoud van de site wijzigen.